( 0222 ) 236 03 60

İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen; a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, b) İl Kurulu: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunu, c) İl İcra Komitesi: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini, d) Koordinatör: İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret odası veya ticaret borsasını, e) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü, f) Genç Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör tarafından, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere belirlenen personeli ifade eder.

 

Koordinatörün belirlenmesi MADDE 4 – (1) Her ilde, İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere o ildeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör seçilir. Koordinatör oda aynı yöntemle değiştirilebilir. Bu mutabakat sağlanamadığı takdirde koordinatör, Birlik tarafından belirlenir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Koordinatör görevi Birlik tarafından belirlenen Oda/Borsaya doğrudan verilebileceği gibi bu görev mevcut Oda/Borsadan alınarak o İlin bir başka Oda/Borsasına da verilebilir.

(3) Koordinatör, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere personeli arasından bir kişiyi Genç Girişimcilik Sekreteri olarak görevlendirir ve görevlendirilmiş olan kişiye ilişkin bilgileri Girişimcilik Müdürlüğüne bildirir.

(4) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi çalışmalarının yürütülebilmesi için yeterli fiziki şartlara sahip bir mekan Koordinatör tarafından tahsis edilir.

 

İl Kurulunun oluşumu ve görevleri MADDE 5 – (1) İl Kurulu; en fazla, o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar üyeden oluşturulur.

(2) İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın kendi Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Bu kişilere ilişkin gerekli bilgiler Koordinatöre bildirilir.

(3) Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenen İl Kurulu üyeleri arasında yer alacak Meclis üyelerinin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurulu üyesi toplam sayısının yüzde onunu aşamaz. Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurulu üyesi toplam sayısının en az yüzde yirmisinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.

(4) İl Kurul üyeliği başvuruları, Birlik tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsa’ya teslim edilmek suretiyle yapılır. Teslim alınan başvuru formu ya da bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, bu durum başvuru sahibine Oda/Borsa tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde bu başvuru geçersiz sayılır. Üyelik başvuruları, Oda/Borsa yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak üyelik işlemi Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen yöntemle ilgili Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne iletilmesi ile tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara ilişkin gerekli bilgi başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı olarak iletilir.

(5) İl Kurulunun toplam üye sayısı Birlik tarafından gerekli görüldüğü takdirde artırılabilir. Bu durumda, ilgili ilin her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı da Birlik tarafından yeniden belirlenir.

(6) İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin; a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması, b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

(7) O ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) İl Kurul üyesinin, üye olma yeterliliklerinden en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki Kurul toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer. Koordinatör, ilgili Oda/Borsaya üyeliğin sona erdiğini yazılı olarak bildirir.

Seçim takvimi ilan edildikten sonra bağlı bulunduğu oda ve borsa yönetim kurulu kararı ile üyeliği onaylanmış ve girişimcilik müdürlüğüne bildirilmiş üyeler oy kullanabilir.

(9) TOBB’un veya Kurulun itibarını zedeler nitelikte söylem ve/veya eylem içinde bulunan üyelerin üyelikleri, o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsanın Yönetim Kurulu kararıyla veya TOBB tarafından sonlandırılabilir. Üyeliği sonlandırılanlar, ilgili Oda/Borsa tarafından Koordinatöre yazılı olarak bildirilir.

(10) İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür.

(11) İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor halinde İl İcra Komitesine sunar.